Strafferettslig medvirkning

Med strafferettslig medvirkning menes at man aktivt bistår eller passivt støtter en straffbar handling med ord eller gjerning, og derigjennom pådrar seg et straffansvar når straffebestemmelsen også ilegger straff for medvirkning. Enkelt forklart er medvirkning at man har vært med på forbrytelsen under utførelsen, uten selv å ha utført gjerningsbeskrivelsen i straffebudet. Les mer...

Fysisk og psykisk medvirkning

Den vanligste form for medvirkning er såkalt fysisk medvirkning, der medvirkeren har hjulpet hovedmannen med forbrytelsen enten under planleggingen eller den direkte utførelsen av forbrytelsen. Et typisk eksempel på å medvirke under utførelsen, er å være vakt og/eller sjåfør under et ran, mens eksempler på å medvirke i planleggingen er salg av spesialutstyr, våpen eller utarbeidelse av planer. Å gi ut nøkler eller koder for å skaffe tilgang til et sted med verdier vil også være fysisk medvirkning til tyveri. Medvirkeransvaret er et selvstendig ansvar, og medvirkeren kan straffes, selv om hovedmannen ikke kan det, dersom han for eksempel er død eller under den kriminelle lavalder. Les mer...

Nærmere vilkår for medvirkningsansvar

For å dømmes for strafferettslig medvirkning må det være særskilt hjemmel for medvirkning i straffebestemmelsen (såkalt medvirkningstillegg). De fleste alvorlige forbrytelser har en egen medvirkningsbestemmelse om at ”medvirkning straffes på samme måte”. Man kan også som i straffeloven § 205 gi en særskilt bestemmelse som ”Straffebud i dette kapittel rammer også den som medvirker til handlingen”. Dersom det ikke i loven står at medvirkning straffes, kan man ikke straffes for å ha medvirket til den straffbare handling til hovedmannen på grunn av legalitetsprinsippet. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)