Forsøk på forbrytelse

Det følger av legalitetsprinsippet at gjerningsmannen må ha utført alle handlingsalternativ i et straffebud, for å straffes. Dersom han kun utfører noen av handlingene eller kun påbegynner den straffbare handling, vil han ikke kunne straffes for fullbyrdet forbrytelse. Etter straffeloven § 49 første ledd kan likevel påbegynt forsøk av en forbrytelse straffes generelt, uten at forsøk må være nevnt i de enkelte straffebud. Ved forberedelser til og planlegging av forbrytelse er ikke handlingen påbegynt eller forsøkt påbegynt, og forberedelse er således ikke belagt med straff, (med unntak av visse forbrytelser mot staten som terrorplanlegging mv.). Les mer...

Forsøk på forseelse

Forsøk på forseelse er ikke straffbart, jf. straffeloven § 49 annet ledd. Begrunnelsen er at det kun er de mer alvorlige straffbare handlinger, hvor forsøk er straffbart. Forsøk på skadeverk og naskeri etter straffeloven § 391 og § 391a, som formelt er forseelser, fordi det stjålne eller ramponerte har liten verdi vil således ikke være straffbart. På den annen side vil det lettere kunne sies å foreligge fullbyrdet forbrytelse ved mindre alvorlige straffebud. Les mer...

Nærmere om når handlingen er påbegynt

For at det skal foreligge straffbart forsøk, er det et grunnleggende vilkår at gjerningsmannen må ha påbegynt utførelsen av den forbryterske handling. Den forbryterske vilje må altså ha manifestert seg i det ytre gjennom handling. Gjerningsmannen må synbart utad og ikke bare i personens sinn ha begynt på en straffbar forbrytelse. I Andenæs Alminnelig strafferett side 347 er det gitt et ofte gjengitt sitat om når forsøk er igangsatt: ”Gjerningsmannens opptreden må vise at nå er forberedelsenes og overveielsenes tid forbi, nå skrider han til verket”. Les mer...

Straffri tilbaketreden

Forsøk avgrenses videre mot straffri tilbaketreden. Dersom man ombestemmer seg og bestemmer seg for å ikke utføre den planlagte forbrytelse, så kan man etter straffeloven § 50 heller ikke straffes for forsøk, dersom man av fri vilje avstår fra handlingen eller gjenoppretter enhver følge av handlingen – før man blir oppdaget. I straffeloven fra 2005 § 15 annet ledd står følgende: Les mer...

Forsøket er en straffbar handling i seg selv

For noen få tilfeller sammenfaller forsøkshandlingene med den forbryterske handling i det enkelte straffebud, f. eks. straffeloven § 127 hvor den forbryterske handling omfatter forsøk på å skade en offentlig tjenestemann (søger at formaa). Dette kalles fremrykket fullbyrdelse, ettersom straffhandlingen fullt ut er fullbyrdet også når handlingen er påbegynt, uten å lykkes/fullføres. Les mer...

Lavere straff ved forsøk

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)