Generelt om konkurrens

Ofte vil tiltalte i en straffesak ha begått flere lovbrudd. Flere lovbrudd kan være begått gjennom flere faktiske handlinger (realkonkurrens), eller gjennom at flere straffebud er overtrådt i én og samme handling (idealkonkurrens). Les mer...

Ulikeartet idealkonkurrens

Ulikeartet idealkonkurrens foreligger når samme straffbare enkelthandling rammes av flere straffebud. Ved ulikeartet idealkonkurrens er således spørsmålet om samme handling som tilfredsstiller gjerningsinnholdet i flere straffebud skal føre til domfellelse for mer enn ett straffebud. Normalt kan man bare straffes etter ett straffebud, ettersom hensynet til at gjerningspersonen ikke skal dømmes mer enn en gang for ett straffbart forhold (forbudet mot dobbeltstraff etter EMK Protokoll 7 artikkel 4), har avgjørende betydning. Les mer...

Likeartet idealkonkurrens

Dersom en person i samme handling bryter samme straffebud mot flere fornærmede, vil det være snakk om likeartet idealkonkurrens. Hvis det er flere fornærmede og forbrytelsene er integritetskrenkelser mot person, er regelen at det vil være like mange straffbare forhold som fornærmede, jf. Rt. 2000 s. 970(s. 976) Les mer...

Likeartet realkonkurrens

Likeartet realkonkurrens er spørsmålet om flere like handlinger som følger etter hverandre i tid skal bedømmes som ett fortsatt forhold eller flere forhold til pådømmelse i samme sak. Likeartet realkonkurrens foreligger når gjerningsmannen har begått flere straffbare handlinger av samme art i en viss periode, f.eks. gjentatte innbrudd eller voldtekter. Ved likeartet konkurrens oppstår spørsmålet om alle de enkeltstående handlingene skal anses som en eller flere overtredelser av samme straffebud. Les mer...

Ulikeartet realkonkurrens

Ulikeartet realkonkurrens foreligger når gjerningsmannen har begått flere straffbare handlinger av forskjellig art, f.eks. vold og vinning, som skal pådømmes i samme sak. Ved ulikeartet realkonkurrens er det vanligvis åpenbart at det dreier seg om flere lovbrudd, og gjerningspersonen skal da straffes enkeltvis for hvert enkelt lovbrudd. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)