Voldsforbrytelser

Vold hører sammen med drap til forbrytelsene mot Liv, Legeme og Helbred i straffeloven kap. 22. kan medføre. Voldssaker etterforskes og avgjøres normalt hos Voldsavsnittet. Les mer...

Legemsfornærmelse

Les mer...

,

Legemsfornærmelse er vold eller annen fornærmelse mot legemet som spytting mv. og er definert i straffeloven § 228 første ledd. Les mer...

Legemsfornærmelse med skadefølge

Etter straffeloven § 228 annet ledd økes strafferammen, dersom legemsfornærmelsen medfører skade, uten at skaden lå innenfor forsettet til handlingen. Man snakker således om ”uforsettlig skadefølge,” idet man ikke ønsket eller holdt det som overveiende sannsynlig at slik skadefølge ville inntreffe. Hvis forsettet derimot omfatter ønske eller overveiende sannsynlighet for skade, så vil tilfellet ansees som legemsbeskadigelse etter straffeloven § 229, eller evt. grov legemsbeskadigelse etter straffeloven § 231 ved svært alvorlig skade. Les mer...

Legemsbeskadigelse

Legemsbeskadigelse er en mer alvorlig forbrytelse enn legemsfornærmelse, idet handlingen forutsetter at gjerningsmannen forsettlig har påført fornærmede skade av et visst omfang mv. Legemsbeskadigelse reguleres av straffeloven § 229, som lyder: Les mer...

Grov legemsbeskadigelse

Grov legemsbeskadigelse er regulert i straffeloven § 231. Les mer...

Provokasjon/gjengjeldelse

Selv om vilkårene for å dømme for legemsfornærmelse er oppfylt, kan gjerningsmannen i visse tilfeller fritas for straff som følge av forutgående provokasjon eller som følge av etterfølgende retorsjon fra fornærmede (gjengjeldelse), jf. straffeloven § 228 tredje ledd. Les mer...

Strafferamme vold og legemsfornærmelse

Strafferamme for vanlig legemsfornærmelse uten skade er bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. § 228 første ledd. Der legemsfornærmelsen har medført en skade er strafferammen 3 år, og 5 år dersom døden eller betydelig skade har inntruffet, jf. § 228 annet ledd. De alminnelige strafferammene blir i henhold til § 61 fordoblet dersom gjerningsmannen tidligere innen bestemte tidsrom (innen seks år for forbrytelse eller innen to år for forseelse) har vært dømt for forhold av samme art. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)