Utpressing

Utpressing er å tvinge noen til å foreta handling som gir gjerningsmannen eller andre en uberettiget vinning ved rettsstridig atferd eller ved å true med slik rettsstridig atferd. Handlingen har likhetstrekk med ran, gjennom at man tvinger offeret til å gi fra seg eller gi tilgang til et gode (uberettiget vinning) gjennom tvang som reguleres av straffeloven § 222, når tvangen ikke gir noen vinning.. Mens ran skjer ved vold eller truende atferd (trussel om vold), skjer utpressing ved enhver annen rettsstridig atferd. Det sentrale er at offeret gjennom handling eller trussel om handling som oppfattes som rettstridig, blir presset til å gi fra seg en vinning som han ellers ikke ville ha gjort. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)