Seksualforbrytelser

Seksualforbrytelsene omfatter flere handlinger som voldtekt, misbruk av overmaktsforhold, sex med mindreårige og incest. Felles for disse er at handlingene som er begått er av seksuell art, samt at den seksuelle handling er skjedd med personer eller på en måte som ikke aksepteres av samfunnet. Les mer...

Voldtekt

I følge straffeloven § 192 er voldtekt å skaffe seg eller andre seksuell omgang ved vold eller ved truende atferd, eller ved at offeret er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen. Strafferammen er fengsel inntil 10 år. Les mer...

Misbruk av overmaktsforhold

Straffeloven § 193 og straffeloven § 194 første ledd siste alternativ rammer den som skaffer seg eller andre seksuell omgang ved å utnytte noens psykiske lidelse eller utviklingshemming, ved misbruk av stilling eller ved å misbruke et avhengighetsforhold. Begge bestemmelsene verner den svakere part mot seksuell utnyttelse hvor det foreligger et overmaktsforhold, og overmaktsforholdet utnyttes for å skaffe seg seksuell omgang. Les mer...

Sex med mindreårige

Den seksuelle lavalder i Norge er 16 år. Straffeloven § 196 oppstiller her straff med fengsel inntil 5 år for den som har seksuell omgang med barn under 16 år. Hvis barnet er under 14 år, straffes vedkommende etter straffeloven § 195 med fengsel inntil 10 år. For samleie med barn under 14 år, fastsetter loven en minstestraff på minst 2 år. Les mer...

Incest

Incest er å ha seksuell omgang med nær familie, hvilket vil si slektning i nedstigende linje (barn og barnebarn), og bror og søster. Seksuell omgang med slektning i nedstigende linje straffes etter straffeloven § 197 med fengsel inntil 5 år. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)