Heleri

Heleri er en del av formuesforbrytelsene i straffeloven. Heleri reguleres av straffeloven § 317 og omfatter handlinger som går ut på å motta eller skaffe seg utbytte av en straffbar handling, eller ved å bistå i å håndtere et slikt utbytte. Inn under heleribestemmelsen i straffeloven § 317 kommer også såkalt hvitvasking, som defineres som ”konvertering eller overføring av formuesgoder eller på annen måte skjuler eller tilslører hvor utbyttet er”. Heleri omfatter også å motta penger ved salg av eget tyvegods eller selv å håndtere slikt utbytte (selvvasking). Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)