Bedrageri

Bedrageri tilhører formuesforbrytelsene, og er sammen med tyveri og underslag også en vinningsforbrytelse, hvor formålet er å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning. Ved bedrageri skaffes en slik uberettiget vinning gjennom å fremkalle, styrke eller utnytte en villfarelse hos fornærmede på rettsstridig måte. Les mer...

Grovt bedrageri

Grovt bedrageri straffes etter straffeloven § 271: Les mer...

Grovt uaktsomt bedrageri

Grovt uaktsomt bedrageri reguleres av straffeloven § 271a, som lyder ”Den som ved grov uaktsomhet foretar bedrageri som beskrevet i § 270 eller § 271, straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år”. Ved grovt uaktsomt bedrageri skal i prinsippet også kravet om vinnings hensikt også foreligge, selv om det i teorien er problematisert i hvilken grad man kan ha vinnings hensikt når man opptrer uaktsomt, ettersom man må forstå at vinningen var uberettiget og likevel søke å skaffe seg den uberettigede vinning. I dag er det vel antatt at kravet til vinnings hensikt foreligger, men at kravet må tilpasses til skyldformen grov uaktsomhet. For straffeloven § 271 a er det tilstrekkelig at han har vist grov uaktsomhet i forhold til om han burde forstått at vinningen var uberettiget. Les mer...

Forledelse til formuestap og røping av forureningshemmeligheter

Straffeloven § 294 første ledd nr. 1 er tilnærmet likt bedrageri etter straffeloven § 270. Bestemmelsen i § 294 første ledd nr. 1 dekker imidlertid de forledelsestilfeller der handlingen ikke har skjedd i vinnings hensikt. Det er likevel vilkår om at det foreligger aktiv forledelse. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)