Om tingsrett

Tingsretten, Eiendomsrett

Fast eiendom

Hva er fast eiendom?, Fast eiendoms matrikler, Opprettelse av nye eiendommer

Eiendommens yttergrenser

Eiendommens yttergrenser, Retten til undergrunnen, Retten til luftrommet, Eiendomsgrensene i innsjøer, Eiendomsgrensene i saltvann, Strandretten

Nabogrenser

Nabogrenser, Nabogrensene på land, Nabogrenser i vassdrag, Nabogrenser i sjøen, Hvordan få fastlagt nabogrenser?

Sameie

Hva er sameie?, Det frie og bundne sameie, Stiftelse av sameie, Vedlikehold, utgifts- og inntektsdeling, Sameiers fysiske rådighet, Sameiers juridiske rådighe, Misbruk av råderett, Flertallsavgjørelser, Organisatoriske bestemmelser, Forholdet til tredjeperson, Oppløsning av sameie

Servitutter

Hva er en servitutt?, Typer av servitutter , Stiftelse av servitutter, Overskridelse av retten, Om- og avskipning, Bortfall av servitutter alminnelige opphørsgrunner, Bortfall av servitutter ekstinktive opphørsgrunner, Offentligrettslige rådighetsinnskrenkninger, Opphør av servitutter mot kompensasjon

Naboretten

Naborett, Naboloven og annen lovgivning, Naboloven § 2, Ulempens varighet, Forbud mot uturvande og urimelig opptreden, Venteleg på staden, Sikkerhetsventilen i § 2 fjerde ledd, Retting og erstatning , Nabovarsel, Nærmere om hekk og trær, Rett og plikt til å sikre eiendommen

Tomtefeste

Om tomtefeste, Punktfeste, Vederlaget, Feste for boligformål og fritidsformål

Festeavtale

Inngåelse av festeavtale, Varighet, Rett til forlengelse

Innløsning av festet tomt

Festerens innløsningsrett, Vilkår for innløsning, Gjennomføring, Plikt til innløsning

Tomtefesters Rådighet

Fysisk rådighet, Juridisk rådighet

Opphør, mislighold og avvikling

Opphør av festeforhold, Avvikling

Hevdsinstituttet

Hva er hevd?, Hvem kan hevde?

Eiendomshevd

Eiendomshevd, Fast eiendom, Krav om eksklusiv rådighet, Vilkår om kontinuitet i rådighetsutøvelsen, Vilkår om hevdstid, Vilkår om god tro, Tålt bruk, Fullført eiendomshevd

Brukshevd

Brukshevd, Vilkåret om rådighet, Hevdstid for bruksrettigheter, Hevd fra allmennheten, Fullført brukshevd

Mothevd og frihevd

Mothevd, Frihevd

Alders tids bruk

Generelt om alders tids bruk, Vilkår for alders tids bruk, Alders tids bruk og festnet bruk

Lenker

Lenker

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)