Tingsretten

Tingsretten omfatter alle rettigheter og krav knyttet til materielle ting, som fast eiendom og løsøre. Reglene gjelder omfanget av og utnyttelsen av eiendomsretten til ting og fast eiendom, og omfanget av og utnyttelsen av tinglige rettigheter til ting og fast eiendom. Ved å eie eller ha rettigheter i fast eiendom, kan det oppstå spørsmål om innholdet og omfanget av rettigheten. Videre kan det oppstå spørsmål om en eier eller rettighetshaver må tåle begrensninger i sin rett. Tingsretten tar også opp spesielle måter som rettigheter over ting eller fast eiendom kan stiftes på, blant annet hevd og alders tids bruk. Når løsøre og fast eiendom overdras kan det oppstå en rekke konflikter både i forhold til kreditorer, tidligere eier, den nye eier osv. Les mer...

Eiendomsrett

Innenfor jussen er eiendomsrett et viktig begrep, men det har vært betydelige uklarheter i forhold til hva begrepet skal omfatte. Eiendomsrett har et skiftende innhold avhengig av hvem som bruker det og i hvilken sammenheng dette skjer. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)