Nabogrenser

Grensene mellom eiendommene kan deles inn i tre; grenser på land, i vassdrag og i sjøen. For grensene i vassdrag er det mange lovfestede regler, som vil kunne anvendes analogisk ved fastsettelse av grenser i sjøen. Ved grensefastsettelse er det i alle tilfeller tale om å treffe konkrete avgjørelser ut fra det foreliggende bevismaterialet, jf. tvisteloven § 21-2. Grensene kan enten være kunstige eller naturlige. Kunstige grenser kan være fastsatt i hjemmelsdokumenter, skylddelinger og lignende eller følge av bruk i hevdstid, jf. NOU 1988:16 side 68: Les mer...

Nabogrensene på land

Når en eiendom deles, skal det holdes oppmålingsforretning hvor det blir foretatt en grensemerking, jf. matrikkeloven § 33. Dersom det blir foretatt feil oppmåling, endrer ikke dette det privatrettslige forhold mellom kjøper og selger. Selv om et uriktig målebrev er tinglyst og eiendommen er solgt videre til tredjemann i god tro, skal feilen rettes. Det vil kunne kreves ny oppmålingsforretning eller dom, jf. matrikkeloven § 26 tredje ledd tredje punktum. Les mer...

Nabogrenser i vassdrag

I lov om vassdrag av 15. mars 1940 finnes det regler for hvordan nabogrenser mellom fast eiendom skal trekkes. Et vassdrag er et sammenhengende system av bekker, elver, innsjøer og isbreer. Vassdragene utspringer i skog og fjell og ned til et felles utløp i havet, en innsjø eller en større elv. Utgangspunktet for grensefastsettelsen er en konkret vurdering av hvor grensene går, men hvor det ikke finnes noen annen hjemmel kommer vassdragslovens deklaratoriske regler til anvendelse. Nedenfor gjennomgås reglene for grensedragning etter vassdragsloven. Les mer...

Nabogrenser i sjøen

Grensene trekkes på samme måte som i vassdrag, men det er middels høy vannstand som er utgangspunktet. Holmer eller skjær ligger til den eiendom som eier sjøgrunnen. Les mer...

Hvordan få fastlagt nabogrenser?

Dersom man er uenige med naboen om hvor grensene for eiendommene går, er det flere måter å få fastlagt grensene ved en eventuell tvist. For det første kan man få klarlagt grenseforløpet ved ordinær dom. Det følger av tvisteloven § 6-2 annet ledd at tvister om grenser starter i forliksrådet, med mindre tvisten gjelder verdi større enn 125 000 kr og begge parter er bistått av advokat. Forliksrådet kan avsi dom, men denne kan overprøves av tingretten. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)