Festerens innløsningsrett

Hovedregelen om innløsningsrett finner man i tomtefesteloven § 32 første ledd: ”Festaren kan krevje å få innløyse ei festetomt til bustadhus eller fritidshus når det er gått 30 år av festetida - om ikkje kortare tid er avtalt - eller når festetida er ute. Etter at det er gått 30 år av festetida, kan festaren også krevje å få innløyse ei festetomt til bustadhus kvar gong det er gått to nye år, og ei festetomt til fritidshus kvar gong det er gått ti nye år.” Les mer...

Vilkår for innløsning

Reglene om innløsning i tomtefesteforhold har vært uklare etter at Høyesterett i plenumssaken Rt. 2007 s. 1308 Sørheimsaken kom til at bestemmelsene i enkelte tilfeller var grunnlovsstridige. Saken gjaldt fastsettelse av prisen for innløsning av en festetomt, jf tomtefesteloven § 37 første ledd 2. og 3. punktum. Det sentrale spørsmål i saken var om regelen som ga rett til innløsning til 40 prosent av tomteverdien var i strid med kravet om ”fuld Erstatning” ved ekspropriasjon i Grunnloven § 105. Flertallet fant at innløsning av en festetomt utgjorde et ekspropriasjonsinngrep, siden fester kan kjøpe tomten selv om bortfesteren ikke ønsker dette, og kom til at innløsning til 40 prosent av tomteverdien i denne saken ikke utgjorde ”fuld Erstatning”. Videre viste flertallet til Rt. 2007 s.1281 og fant at lovgiver ikke på en klar nok måte hadde vurdert og bygget på at tomtefesteloven var i samsvar med Grunnloven. Bestemmelsen om innløsning til 40 prosent av tomteverdien kunne derfor ikke få anvendelse og innløsningssummen måtte fastsettes ved vanlig kapitalisering av festeavgiften oppregulert etter konsumprisindeksen frem til innløsningstidspunktet. Les mer...

Gjennomføring

Bortfester er forpliktet til å gi innløseren skjøte til tomten, slik at dette kan tinglyses, jf. tomtefesteloven § 38 første ledd. Er festetomten en del av et bruksnummer må dette gis et nytt eget bruksnummer. For å opprette et nytt bruksnummer kreves oppmålingsforretning og matrikulering, som festeren må dette kostnadene ved med mindre annet er avtalt, jf. tomtefesteloven § 38 annet ledd. Les mer...

Plikt til innløsning

I tomtefesteloven § 35 er det fastslått i samsvar med rettspraksis, at en avtale om at festeren skal innløse tomt til bolig eller fritidshus ikke er gyldig. Er en slik avtale inngått før 1976, vil den likevel kunne gjøres gjeldende dersom det ville være urimelig ovenfor bortfesteren at han ikke kan kreve innløsning. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)