Fysisk rådighet

Som en hovedregel har festeren den samme fysiske rådighet over tomten som en eier innenfor den ramme som festeformålet setter, jf. tomtefesteloven § 16. Festeren kan i alminnelighet overføre sin rett til andre, og kan pantsette sine rettigheter. I forhold til bortfesteren vil festeren kunne gjøre hva han vil, men han kan ikke utnytte tomten til annet formål enn det som er avtalt. Rådigheten vil omfatte beplantning og alle tiltak som er nødvendige for å bygge et bygg. Det kan være avtalt rådighetsbegrensninger i festeavtalen. Siden festeforhold er så langvarige, er det rimelig at utnyttelsesmåten kan justeres i tak med tiden. Les mer...

Juridisk rådighet

Hovedreglen om den rettslige rådighet finnes i tomtefesteloven § 17; ” Festaren har rett til å føre festeretten over til ein annan så langt ikkje anna fylgjer av det som er avtalt eller festeføremålet”. Overføring menes hel og endelig overføring av festeretten, kombinert med salg av hus og anlegg på festetomten, jf. Ot.prp. nr. 2 (1074-75) s. 76. Loven omfatter altså alle festerens disposisjoner som innebærer overføringer; salg, gave, bytte, testament og dødsfall. Hovedreglen i § 17 første ledd er underlagt begrensninger som følge av reglene om godkjennelse, jf. tredje ledd og reglene om forkjøpsrett, jf. annet ledd. En bortfester kan ha tatt forbehold om at han har forkjøpsrett ved overdragelse, og da kommer lov av 9. desember 1994 nr. 64 om løysingsrettar §§ 8 og 9 til anvendelse. Forkjøpsretten eller et overføringsforbud kan ikke gjøres gjeldende ovenfor personer som nevnt i tomtefesteloven § 8, forutsatt at det dreier seg om bolig- eller fritidseiendom. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)