Opphør av festeforhold

Det kan være mange grunner til at et festeforhold opphører; partene kan ha blitt enige om det, festetiden har utløpt, det kan skje en innløsning eller et mislighold. Les mer...

Avvikling

I tomtefesteloven kapittel VII finnes reglene om avvikling av tomtefesteforhold. Etter tomtefesteloven § 39 innebærer en avvikling av festeforholdet både en rett og plikt for festeren til å fjerne hus og andre faste innretninger som han har på festetomten. Bortfesteren kan forlange at verdier blir stående som sikkerhet for eventuelle krav han mener å måtte ha, men han må da ta innen rimelig tid få kravene rettslig avgjort. I henhold til annet ledd skal festeren også fjerne løsøre og rydde opp etter seg. Dersom det er nødvendig skal han foreta nødvendige sikringstiltak på tomten. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)