Hva er hevd?

Ved hevd kan en få rett til å bruke eller få eiendomsretten til ting eller eiendom som tilhører en annen. Hevderen blir også reell eier, slik at den opprinnelige eier taper sin rett - eiendomsretten ekstingveres. Les mer...

Hvem kan hevde?

Fysiske personer og sammenslutninger kan vinne rett gjennom hevd. Både private og det offentlige kan hevde. Dersom flere har utøvet bruken i den tro at de er sameiere, vil de kunne hevde en slik rett til sameie. Hvor bruksutøverne ikke kan begrenses til en klart avgrenset personkrets, vil reglene om alders tids bruk kunne komme til anvendelse, jf. Rt. 1910 s. 200. I denne dommen ble det slått fast at eieren av Kristinegaard i Bergen ikke var berettiget til å stenge en gangvei som gikk over eiendommen. Gangveien hadde blitt benyttet så langt tilbake som folk kunne huske, og gamle kart viste at veien hadde vært der lagt tid tilbake. Kommunen fikk med begrunnelsen i alders tids bruk medhold i at veien ikke skulle stenges. Etter vi fikk hevdsloven har det skjedd en modifisering, ved at rettigheter som tidligere bare kunne erverves gjennom alders tids bruk, kan hevdes jf. hevdsloven § 8 annet ledd. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)