Brukshevd

Brukshevd er hevding av bruksrettigheter til fast eiendom og løsøre. Bruker blir da i motsetning til eiendomshevd ikke eier av eiendom eller tingen, men får en bruksrett - som gjerne kalles servitutt når det gjelder fast eiendom. Gjennom reglene om brukshevd kan man hevde vegrett, fiskerett, beiterett mv. Les mer...

Vilkåret om rådighet

Det fremgår av hevdsloven § 7 at den som bruker eller har tingen som om han var bruksrettshaver, hevder bruksrett. Dette gjelder uavhengig av om det er snakk om en total eller partiell bruksrett. Dersom hevderen mener han hadde enerett til vedkommende bruk, må bruken ha vært eksklusiv for at hevd skal kunne skje. Bruken må videre ha vært utøvet med en viss intensitet gjennom hevdsperioden, kortvarige opphold kan være akseptable. Bruken skal være synbar ved ”ei fast tilstelling”, jf. hevdsloven § 8. Les mer...

Hevdstid for bruksrettigheter

Om dette se ovenfor. For bruksrettigheter som ikke er av en ”fast tilstelling” eller gjelder nødvendig opplagsplass eller vei, er hevdstiden 50 år. Det samme gjelder for hevd til fordel for almennheten, men her er det ikke noe vilkår om en ”fast tilstelling”. Les mer...

Hevd fra allmennheten

Når almennheten skal hevde, er det klart at god tro kravet blir noe spesielt. Det avgjørende blir da hva de fleste av de som har utøvet bruken har ment. Folk flest må ha vært i god tro. Dersom grunneieren ønsker å forhindre hevd kan han; stenge veien, frata tilstrekkelig mange den gode tro eller anlegge søksmål. Dersom det skal anlegges søksmål må dette rettes mot kommunen eller for eksempel en velforening. Les mer...

Fullført brukshevd

Hevden innebærer at en til rådigheten svarende rett erverves. Har bruken vært eksklusiv, er andre nå utelukket fra å bruke tingen. Dersom man er den eneste som har drevet med beiting i et område, kan ingen andre drive med beiting i dette området. Men grunneieren kan benytte området slik han ønsker, så lenge det ikke stenger for beiteretten. Hevderen må også finne seg i at hans rett blir endret eller avløst etter de vanlige reglene som gjelder for bruksrettigheter. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)