Om dynamisk tingsrett

Om dynamisk tingsrett, Analyseskjemaet

Tredjemannskonflikter

Generelt om tredjemannskonflikter, Hovedprinsipper ved løsningen av tredjemannskonflikter, Notoritet, publisitet og legitimasjon

Tinglysing og andre registre

Tinglysing, Nærmere om tinglysing, Tinglysing av fast eiendom, Hva kan tinglyses i dagboken?, Tinglysingsnektelse, Løsøreregisteret

Arvingens stilling

Arvingens forhold til avdødes hjemmelsmann, Arvelaterens øvrige suksessorer, Hvorfor arvingen ikke ekstingverer ved god tro

Ekstinktivt erverv - Hjemmelmannskonflikter

Generelt om godtroekstinksjon, Hjemmelskonflikt - forholdet mellom H og B, Hjemmelsmannskonflikt - avtaleerverv, Unntak for ugyldig dokument og tinglysingsfeil, Kravet til aktsom god tro, Ekstinksjon av begrensede rettigheter i fast eiendom

Ekstinktivt erverv - Dobbeltsuksesjonskonflikter

Dobbeltsuksesjon ved fast eiendom, Nærmere om unntakene etter tinglysingsloven § 21, Unntak etter tinglysingsloven §§ 22 og 23, Tinglysingsfeil, Dobbeltsuksesjon løsøre, Interesselæren ved dobbeltsuksesjon i løsøre, Tilvirkning og løsørekomplekser, Særskilt om verdipapirer og alminnelige fordringer

Kreditorbeslag

Kreditorenes beslagsrett, Kreditorenes beslagsrett i forhold til debitors hjemmelsmenn , Kreditorenes beslagsrett i forhold til hjemmelsmannen ved uoppfylte kontrakter , Kreditorenes beslagsrett ved formuesgoder som er overført, Nærmere om utleff, Kreditorenes beslagsrett i forhold til debitors suksessorer , Situasjoner der B er utleggstaker i fast eiendom, Situasjoner der B er utleggstaker i løsøre, Situasjoner der B er utleggstaker i verdipapirer, fordringer og andre formuesverdier, Kreditorenes beslagsrett i ekteskap og samboerforhold

Prioritet panteretter

Om prioritet og panteretter, Prioritet av panteretter ved tvangssalg, Utløsning av andre panthavere, Prioritet og rettsvern, Opptrinnsrett ved pant, Opptrinn ved bortfall av foranstående pant, Utleggstakers stilling , Tomme panteretter, Gjenopplåning , Nærmere om opplåning - lojalitetskravet, Prioritetsvikelser

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)