Om dynamisk tingsrett

Dynamisk tingsrett regulerer hvem som får rett til eiendom, løsøre eller fordringer mv. ved kollisjon mellom konkurrerende rettighetshavere. Les mer...

Analyseskjemaet

Skjematisk oppstilt kan man forstå tredjeperson som den som; har eiendomsrett eller en begrenset rett til et bestemt gode kan endre eller redusere den rettslige posisjon som B mener å ha fått i det samme godet ved frivillig eller tvungen transaksjon har overført rettigheter fra A til B. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)