Arvingens forhold til avdødes hjemmelsmann

I forhold til grunnskjemaet vil A være arvelateren og B være arvingen, altså As suksessor som overtar As rettigheter når A dør. B vil enten overta rettighetene etter A som en følge av legalarv eller etter testamentsarv. Problemstillingen i denne sammenheng er følgende; Les mer...

Arvelaterens øvrige suksessorer

I de tilfelle der det oppstår en konflikt mellom arving B og de øvrige suksessorer, er hovedregelen at B må respektere de eldre erverv. Dette gjelder selv om det, for de eldre rettservervs vedkommende, ikke er truffet rettsvernstiltak som gir beskyttelse i forhold til B som kreditor eller omsetningserverver. For eksempel; Selger A et hus til S, må ervervet tinglyses for å være vernet mot godtroende omsetningserververe eller As kreditorer, jf. tinglysningsloven § 20 og § 23. En arving B må allikevel vike for ikke-tinglyste salg, som har vært frivillig, selv hvor salget har vært forsøkt skjult. Tilsvarende vil det for eksempel være der B arver et hus, da må han respektere et ikke-tinglyst utlegg som S har i huset. Les mer...

Hvorfor arvingen ikke ekstingverer ved god tro

I enkelte situasjoner er det vanskelig å finne en god begrunnelse for hvorfor en arving skal stå noe svakere enn en utenforstående erverver. I forarbeidene NOU 1982: 17 s. 132-133 er det gitt en kort drøftelse av disse situasjonene. De tilfellene der en gavemottaker beskyttes trekkes frem, og det gis uttrykk for at det ikke er noen grunn til at testamentsarvingen skal stilles svakere. Forarbeidene sier videre at reglene om arvingens rettstilling er vel innarbeidede, og at det ikke er rettet noen sterk kritikk mot reglene. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)