Generelt om godtroekstinksjon

I det følgende legges det til grunn at B, i henhold til avtale med A, har ervervet eiendomsrett eller en begrenset rettighet til et formuesgode. A har ikke vært berettiget til å foreta en slik disposisjon. Det kan her spørres om man alltid vil falle tilbake på prinsippet om at ”ingen kan overføre bedre rett enn han selv har”, eller om det kan gjøres unntak fra dette – slik at B får bedre rett enn A hadde? Les mer...

Hjemmelskonflikt - forholdet mellom H og B

Det vil oppstå en konflikt mellom As hjemmelsmann (H) og B, når hjemmelsmannen har en rettighet over formuesgodet som helt eller delvis kolliderer med den rett som B isolert sett har ervervet fra A. Spørsmålet om hvem som vinner frem i en slik situasjon vil behandles i det følgende. Behandlingen vil deles opp etter hva slags gode det er snakk om. Les mer...

Hjemmelsmannskonflikt - avtaleerverv

Som det fremgår av ordlyden i tinglysningsloven § 27, er det avtaleerverv som beskyttes av reglene om grunnbokens positive troverdighet. Det er antatt at formuleringen ”har ervervet ved avtale med innehaveren av grunnbokhjemmelen” også omfatter en gavedisposisjon fra As side, men det er klart at arv og kreditorbeslag faller utenfor bestemmelsen. I praksis har ”ervervet” vært tolket videre enn til kun erverv som springer ut av avtale, så også odelsløsning, erverv ved ekspropriasjon og løsningsrett omfattes. I disse tilfellene er det ikke frivillighet fra As side, men beskyttelsesbehovet vil være sammenlignbart. Les mer...

Unntak for ugyldig dokument og tinglysingsfeil

Når det kommer til tilfellene der eiendommen rettmessig erverves av A, men med et overdragelsesforbud som ved en feil fra registerførerens side tinglyses, vil B heller ikke vinne frem etter § 27 da As hjemmel ikke bygger på noe ”ugyldig dokument”. Les mer...

Kravet til aktsom god tro

Det er et helt grunnleggende vilkår for ekstinksjon av Hs rett at B har gjennomført en sikringsakt – tinglyst ervervet – og at han på dette tidspunktet er i god tro. Det vil ikke være ødeleggende for B om han vet at H har en rett, så lenge han ikke vet at H har en rett som kolliderer med ervervet. Kravet om god tro er betinget av situasjonen, jf. gjeldsbrevsloven § 14 ”so aktsam som han bør vere etter tilhøvet”. Les mer...

Ekstinksjon av begrensede rettigheter i fast eiendom

I det følgende vil de tilfeller der B erverver en begrenset rettighet, for eksempel; en forkjøpsrett, en festerett, en servitutt etc. gjennomgås, og hvor H protesterer mot Bs rett. A vil kunne pretendere å være eier og overføre en del av sin rådighet til B, eller A kan selv bare ha en begrenset rett som han helt eller delvis overfører til B. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)