Dobbeltsuksesjon ved fast eiendom

Hovedregelen er at Bs rettsstilling avhenger av tinglysningstidspunktet. Dette gjelder enten B har ervervet en begrenset rettighet i fast eiendom eller eiendomsretten til den. Har B fått tinglyst sitt erverv før S, vil Bs rett gå foran. Det finnes dog noen unntak fra hovedregelen. Disse unntaksreglene svekker grunnbokens troverdighet og omtales derfor som huller i grunnbokens negative troverdighet. Med negativ troverdighet menes at man skal kunne stole på at det ikke hviler andre heftelser på eiendommen enn det som fremgår av grunnboken. Det finnes altså regler som innebærer at B må respektere rettsstiftelser som ikke fremgår av grunnboken. Dette fremgår ikke direkte av tinglysningsloven, men indirekte gjennom §§ 20 - 22. Les mer...

Nærmere om unntakene etter tinglysingsloven § 21

Unntak etter tinglysingsloven § 21 annet ledd Les mer...

Unntak etter tinglysingsloven §§ 22 og 23

Unntak etter tinglysingsloven § 22 - Pant Les mer...

Tinglysingsfeil

Tinglysningsloven § 27 gir ikke noe vern i de situasjoner hvor det har skjedd en tinglysningsfeil, men slik hjemmel finnes i § 25. I henhold til denne bestemmelsen kan det dersom“ et dokument er anmerket i grunnboken på uriktig måte eller ikke er anmerket 2 uker etter at det ble ført inn i dagboken, … ved dom bestemmes at dokumentet skal stå tilbake for et senere tinglyst rettserverv ved avtale.” Les mer...

Dobbeltsuksesjon løsøre

Den helt typiske dobbeltsuksesjonskonflikten ved løsøre oppstår ved dobbeltsalg – altså den samme gjenstanden er solgt til både B og S. Konflikten som oppstår mellom B og S i dobbeltsuksesjonstilfellene kan dreie seg om fullstendig kollisjon eller delvis kollisjon. Les mer...

Interesselæren ved dobbeltsuksesjon i løsøre

Interesselæren er et unntak fra overleveringskravet. I forhold til As kreditorer er dette et alminnelig akseptert ulovfestet unntak. Interesselæren går kort forklart ut på at overleveringsvilkåret ikke gjelder i de tilfellene selger sitter med tingen i kjøpers interesse. Læren er utformet av Brækhus, som formulerer den slik: "..kjøperens rett bør være beskyttet mot selgerens kreditorer hvor salgsgjenstanden er stillet til kjøperens disposisjon eller det bare beror på ham selv når han skal få gjenstanden i sin besittelse. Det samme bør muligens være tilfelle hvor det bare er transporten som gjenstår, eller hvor selgeren skal utføre visse tilleggsarbeider på gjenstanden som i og for seg er ferdig til levering”, jf. Brækhus/Hærem; Norsk Tingsrett (1964) s. 513. Les mer...

Tilvirkning og løsørekomplekser

Tilvirkningskontrakter særpreges ved at ytelsen ikke finnes på kontraktslutningstidspunktet. Kjøperen må ofte bidra til finansieringen for at tilvirkeren skal gå i gang med fremstillingen. Det er for eksempel meget praktisk at det utbetales et depositum eller en del av kjøpesummen, før selgeren starter tilvirkningen. Les mer...

Særskilt om verdipapirer og alminnelige fordringer

B erverver et verdipapir fra A og får dette overlevert. Her vil B være beskyttet mot den som senere avtaler med A å erverve verdipapiret. S vil ikke kunne ekstingvere Bs rett, jf. gjeldsbrevloven § 14 som oppstiller overlevering til S som et vilkår for ekstinksjons. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)