Kreditorenes beslagsrett

I det følgende vil kreditor være B i analyseskjemaet. Les mer...

Kreditorenes beslagsrett i forhold til debitors hjemmelsmenn

H kan ha en rekke innsigelser mot Bs kreditorbeslag ovenfor A. Dette kan være innsigelse mot beslaget i sin helhet eller i å hevde at sin rett går foran Bs. Les mer...

Kreditorenes beslagsrett i forhold til hjemmelsmannen ved uoppfylte kontrakter

Når formuesgodet er på vei fra H til A når konkurs åpnes eller utlegg tas hos A Les mer...

Kreditorenes beslagsrett ved formuesgoder som er overført

En kreditor B som ønsker å ta beslag i et formuesgode tilhørende A, vil kunne bli møtt med en innsigelse om at godet allerede er overført til S eller at S har rettigheter i godet som går foran Bs beslag. I slike tilfeller, er det ofte en risiko for at historien er oppdiktet. A kan ha alliert seg med en god venn S, som skal hjelpe A med å unndra kreditorens beslag ved å hevde at A ikke har full råderett over tingen lenger. Les mer...

Nærmere om utleff

I de tilfelle der B er utleggssøkende kreditor, er hans rett i utgangspunktet den samme som konkursboets, jf. dekningslovens § 2-2 jf. § 2-1. Hvor kreditor søker å ta utlegg i As erverv av fast eiendom, kan det bli aktuelt å ta utlegg i As rett etter kjøpekontrakten. Les mer...

Kreditorenes beslagsrett i forhold til debitors suksessorer

Formuesgoder på vei ut fra A ved konkursåpningen

Situasjoner der B er utleggstaker i fast eiendom

I det følgende vil situasjonen der B er utleggstaker omtales. Her vil spørsmålene som reiser seg i forhold til hva som skal til for å beskytte B mot ekstinksjon fra Ss side og når B selv kan ekstingvere behandles. Les mer...

Situasjoner der B er utleggstaker i løsøre

I det følgende skal vi se på situasjonene som kan oppstå ved løsøre. Når S er arving vil den vanlige regelen komme til anvendelse, altså Bs rett vil ikke påvirkes av arvefallet. Les mer...

Situasjoner der B er utleggstaker i verdipapirer, fordringer og andre formuesverdier

Verdipapirer og innløsningspapirer Les mer...

Kreditorenes beslagsrett i ekteskap og samboerforhold

Når det kommer til å ta beslag i eiendeler som synes å tilhøre den ene samboeren eller ektefellen, vil det kunne oppstå konflikt i forhold til den annen samboer eller ektefelle. Det vil ofte oppstå bevismessige problemer i forhold til hvem av samboerne eller ektefellene som tingene egentlig tilhører. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)