Om trygderett

Formålet med folketrygden og medlemskap

Dagpenger

Grunnvilkår for dagpenger, Tapt arbeidstid og minsteinntekt, Reell arbeidssøker, Meldeplikt, møteplikt og ventetid, Beregning av dagpenger, Varigheten av dagpenger, Bortfall av dagpenger

Foreldrepenger

Foreldrepenger, Opptjening av rett til foreldrepenger, Beregning av foreldrepenger, Stønadsperioden for foreldrepenger, Uttak av foreldrepenger, Fedrekvote og fars uttak av foreldrepenger

Omsorgspenger

Hovedvilkår for omsorgspenger, Antall dager med omsorgspenger, Omsorgspenger fra arbeidsgiver, Omsorgspenger fra trygden

Pleiepenger

Om pleiepenger, Generelle vilkår pleiepenger, Barn innlagt i helseinstitusjon, Alvorlig sykt barn og livets sluttfase

Opplæringspenger

Om opplæringspenger, Generelle vilkår, Nødvendig opplæring

Sykepenger

Om sykepenger, Opphold i Norge og opptjeningstid, Tap av pensjonsgivende inntekt, Arbeidsuførhet, Sykepengegrunnlag, Krav til aktivitet, Sykepengenes størrelse, Arbeidsgiverperioden, Egenmelding, Sykepenger fra trygden, Sykepengenes varighet, Graderte sykepenger, Selvstendig næringsdrivende

Arbeidsavklaringspenger

Om arbeidsavklaringspenger, Medlemskap, alder og opphold, Nedsatt arbeidsevne og behov for bistand, Meldeplikt, Aktivitet og oppfølging, Arbeidsavklaringspengenes varighet, Beregning og utbetaling av arbeidsavklaringspenger, Reduserte arbeidsavklaringspenger, Tilleggsstønader

Uførepensjon

Om uførepensjon, Alder, forutgående og fortsatt medlemskap, Behandling og arbeidsavklaring, Varig sykdom, skade eller lyte, Nedsatt inntektsevne, Uføretidspunkt, Gradert uførepensjon, Revurdering av uføregraden, Beregning av uførepensjon, Foreløpig uførepensjon, Ny fremtidig uførestønad

Alderspensjon

Om alderspensjon, Alder, forutgående og fortsatt medlemskap , Beregning av alderspensjon, Minstepensjon, Tilpasninger i alderspensjonen fra 1. januar 2011, Ny alderspensjon, Sammensetningen av ny alderspensjon, Levealdersjustering og nøytralt uttak, Fleksibelt uttak fra 62 år, Regulering

Klage og søksmål

Klage og søksmål

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)