Grunnvilkår for dagpenger

Dagpenger under arbeidsløshet gis for å delvis dekke bortfall av arbeidsinntekt ved arbeidsløshet, jf. folketrygdloven § 4-1. Les mer...

Tapt arbeidstid og minsteinntekt

Tap av arbeidsinntekt Les mer...

Reell arbeidssøker

Reell arbeidsssøker Les mer...

Meldeplikt, møteplikt og ventetid

Meldeplikt og møteplikt Les mer...

Beregning av dagpenger

Dagpengene regnes ut etter dagpengegrunnlaget. Reglene om dagpengegrunnlaget går fram av folketrygdloven § 4-11. Dagpengegrunnlaget fastsettes ut fra medlemmets utbetalte arbeidsinntekt i det siste kalenderåret før vedkommende satte fram søknad. Dersom det gir et høyere grunnlag, fastsettes dagpengegrunnlaget i stedet ut fra gjennomsnittlig arbeidsinntekt i de tre siste avsluttede kalenderårene. Sykepenger, omsorgspenger, pleiepenger, opplæringspenger, svangerskapspenger og foreldrepenger, samt dagpenger tas også med i dagpengegrunnlaget. Inntekten justeres i forhold til endringer i grunnbeløpet. Inntekt over seks ganger grunnbeløpet regnes ikke med. Les mer...

Varigheten av dagpenger

En full stønadsperiode med dagpenger utgjør 104 uker dersom medlemmet har hatt arbeidsinntekt på minst to ganger grunnbeløpet i sist avsluttende kalenderår eller i gjennomsnitt i de siste tre avsluttende kalenderårene. Har inntekten vært lavere enn dette, utgjør full stønadsperiode med dagpenger 52 uker. Dette går fram av folketrygdloven § 4-15 første ledd. Les mer...

Bortfall av dagpenger

I følge foletrygdloven § 4-21 faller retten til dagpenger bort når medlemmet ikke lenger fyller vilkårene om å være reell arbeidssøker. Retten til dagpenger inntrer på nytt når medlemmet igjen fyller vilkårene om å være reell arbeidssøker. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)