Foreldrepenger

Foreldrepenger gis for å sikre inntekt for foreldre i forbindelse med fødsel og adopsjon. Barnets mor og far kan få foreldrepenger ved fødsel og ved adopsjon av barn under 15 år, jf. folketrygdloven § 14-5 første ledd. Les mer...

Opptjening av rett til foreldrepenger

Opptjening av rett til foreldrepenger reguleres av folketrygdloven § 14-6. For både mor og far opptjenes retten til foreldrepenger ved å være yrkesaktiv med pensjonsgivende inntekt i minst seks av de siste ti månedene før vedkommendes uttak av foreldrepenger tar til. Ved adopsjon må moren ha opptjent rett til foreldrepenger ved omsorgsovertakelsen. Den pensjonsgivende inntekten må for mor og far på årsbasis svare til minst halvparten av grunnbeløpet. Tidsrom hvor det er gitt ytelse til livsopphold i form av dagpenger, sykepenger, stønad ved barns og andre nære pårørendes sykdom, foreldrepenger eller svangerskapspenger likestilles med yrkesaktivitet. Også visse andre tilfeller likestilles med yrkesaktivitet. Det gjelder blant annet tidsrom med lønn fra arbeidsgiver under permisjon i forbindelse med videre- og etterutdanning og etterlønn fra arbeidsgiver. I følge lovforarbeidene Ot. prp. nr. 104 (2004 2005) s. 15 skal også etterlønn fra arbeidsgiver utbetalt som engangssum likestilles med yrkesaktivitet. Ved vurderingen av hvor lang periode engangsutbetalingen skal fordeles på, skal avtalen mellom arbeidsgiver og arveidstaker legges til grunn hvis perioden fremgår av denne. I andre tilfeller mener departementet at perioden skal beregnes ved at engangssummen divideres på månedslønnen i den stillingen vedkommende hadde umiddelbart før opphør av arbeidsforholdet. Les mer...

Beregning av foreldrepenger

Foreldrepenger beregnes på grunnlag av vedkommendes inntekt, jf. folketrygdloven § 14-7 første ledd. Inntekt opp til seks ganger grunnbeløpet regnes med og det ytes foreldrepenger med 100 % av dette beregningsgrunnlaget. For arbeidstakere er dette likt som for sykepenger. Også selvstendig næringsdrivende ytes foreldrepenger med 100 % av beregningsgrunnlaget. Les mer...

Stønadsperioden for foreldrepenger

Ved fødsel er stønadsperioden 46 uker med full sats eller 56 uker med redusert sats. Stønadsperioden etter fødsel er 43 uker med full sats eller 53 uker med redusert sats. Ved adopsjon er stønadsperioden 43 uker med full sats eller 53 uker med redusert sats, tilsvarende for stønadsperioden etter fødsel. Dette går frem av folketrygdloven § 14-9 første og annet ledd. Les mer...

Uttak av foreldrepenger

Uttak av foreldrepenger reguleres i folketrygdloven § 14-10. Ved fødsel kan foreldrepenger tidligst tas ut tolv uker før fødselen. Uavhengig av om det er valgt full eller redusert sats, kan moren senest ta ut foreldrepenger tre uker før fødselen. Faren kan ikke ta ut foreldrepenger de første seks ukene etter fødselen, bortsett fra utvidelsen av stønadsperioden som foreligger ved flerbarnsfødsler. Ved adopsjon kan foreldrepenger tidligst tas ut når foreldrene overtar omsorgen for barnet. Les mer...

Fedrekvote og fars uttak av foreldrepenger

Farens uttak av foreldrepenger reguleres i folketrygdloven § 14-13. I utgangspunktet kan faren bare ta ut foreldrepenger dersom moren etter fødselen eller omsorgsovertakelsen ved adopsjon går ut i arbeid eller utdannelse. Utdannelsen må være offentlig godkjent, som innebærer de utdanninger som gir rett til støtte fra Lånekassen, jf. Ot. prp. nr. 52 (1999-2000) punkt 4.3. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)