Hovedvilkår for omsorgspenger

I følge folketrygdloven § 9-1 er formålet med omsorgspenger å kompensere for bortfall av arbeidsinntekt i forbindelse med barns og barnepassers sykdom. Les mer...

Antall dager med omsorgspenger

Antall dager med omsorgspenger går fram av folketrygdloven § 9-6. Den enkelte arbeidstaker kan i utgangspunktet gis omsorgspenger i opptil 10 stønadsdager i hvert kalenderår. Har arbeidstakeren omsorg for mer enn to barn, ytes det omsorgspenger i opptil 15 stønadsdager. Les mer...

Omsorgspenger fra arbeidsgiver

Folketrygdloven § 9-8 regulerer omsorgspenger fra arbeidsgiver. Arbeidsgiver yter omsorgspenger dersom arbeidsforholdet har vart i minst fire uker. Omsorgspengene beregnes etter de samme bestemmelsene som sykepengene og utgjør 100 % av sykepengegrunnlaget. Arbeidsgiveren kan få refusjon fra trygden. Det gjelder ved omsorgspenger til arbeidstaker som overstiger 10 stønadsdager og det gjelder for alle stønadsdager ved omsorgspenger til en arbeidstaker som bare har omsorg for et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn over 12 år. Barns eller barnepassers sykdom kan kreves dokumentert med legeerklæring fra og med den fjerde dagen. De tre første kalenderdagene kan arbeidstakeren gi egenmelding, jf. folketrygdloven § 9-7 tredje ledd. Les mer...

Omsorgspenger fra trygden

Omsorgspenger fra folketrygden reguleres i folketrygdloven § 9-9. Det ytes omsorgspenger fra folketrygden dersom arbeidstakeren ikke har rett til omsorgspenger fra en arbeidsgiver og har vært i arbeid i til sammen minst fire uker umiddelbart før fraværet. Omsorgespengene beregnes da på samme måte som sykepnger fra trygden. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)