Om pleiepenger

I følge folketrygdloven § 9-1 er formålet med pleiepenger å kompensere for bortfall av arbeidsinntekt i forbindelse med pleie av alvorlig syke barn og nære pårørende i livets sluttfase. Les mer...

Generelle vilkår pleiepenger

Det er en opptjeningstid for å få rett til pleiepenger, jf. folketrygdloven § 9-2. Opptjeningstiden består i at medlemmet må ha vært i arbeid i minst fire uker umiddelbart før fraværet fra arbeidet. Les mer...

Barn innlagt i helseinstitusjon

Det ytes pleiepenger til et medlem som har omsorg for et barn under 12 år som trenger kontinuerlig tilsyn og pleie, dersom barnet har er eller har vært innlagt i helseinstitusjon eller er behandlet poliklinisk i sykehus. Dette går fram av folketrygdloven § 9-10. Pleiepenger kan ikke gis til begge foreldrene samtidig. Men det er ikke bare barnets foreldre som kan få pleiepenger. Det er et vilkår at pleiebehovet strekker seg over mer enn syv kalenderdager. Retten gjelder til barnet fyller 18 år dersom det er kronisk sykt eller funksjonshemmet, jf. folketrygdloven § 9-10 annet ledd. Les mer...

Alvorlig sykt barn og livets sluttfase

Alvorlig sykt barn Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)