Om opplæringspenger

I følge folketrygdloven § 9-1 er formålet med opplæringspenger å kompensere for bortfall av arbeidsinntekt i forbindelse med pleie av alvorlig syke barn og nære pårørende i livets sluttfase. Les mer...

Generelle vilkår

Det er en opptjeningstid for å få rett til opplæringspenger, jf. folketrygdloven § 9-2. Opptjeningstiden består i at medlemmet må ha vært i arbeid i minst fire uker umiddelbart før fraværet fra arbeidet. Les mer...

Nødvendig opplæring

Det ytes opplæringspenger til medlem som gjennomgår nødvendig opplæring ved en godkjent helseinstitusjon eller deltar på foreldrekurs ved et offentlig spesialpedagogisk kompetansesenter for å kunne ta seg av og behandle barn med funksjonshemning eller langvarig sykdom. Dette går fram av folketrygdloven § 9-13. Opplæringspenger kan gis selv om barnet har fylt 18 år. Det må legges fram legeerklæring om at opplæringen er nødvendig for å få rett til opplæringspenger, jf. folketrygdloven § 9-14 tredje ledd. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)