Om uførepensjon

Etter folketrygdloven § 12-1 er formålet med uførepensjon å sikre inntekt for personer som har nedsatt inntektsevne eller arbeidsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte. Begrepet inntektsevne er for å beskrive evnen til å skaffe seg inntektsgivende arbeid og begreper arbeidsevne er for tilfeller hvor det dreier seg om redusert evne til å utføre arbeid i hjemmet, jf. forarbeidene Ot. prp. nr. 29 (1995-1996) s. 121. Les mer...

Alder, forutgående og fortsatt medlemskap

Forutgående medlemsskap Les mer...

Behandling og arbeidsavklaring

Vedkommende må ha gjennomgått hensiktsmessig behandling for å bedre arbeidsevnen for å kunne ha rett på uførepensjon, jf. folketrygdloven § 12-5 første ledd. I dom av Borgarting Lagmannsrett LB-2004-31058 ble det lagt til grunn at behandling i visse tilfeller kunne unnlates totalt, men bare der dette var åpenbart hensiktsløst. Les mer...

Varig sykdom, skade eller lyte

Vedkommende må ha en varig sykdom, skade eller lyte for å ha rett på uførepensjon, jf. folketrygdloven § 12-6 første ledd. Les mer...

Nedsatt inntektsevne

Det fremgår av folketrygdloven § 12-7 første ledd at evnen til å utføre inntektsgivende arbeid må være varig nedsatt med minst halvparten for å få rett til uførepensjon. Hvordan denne vurderingen gjøres går fram av folketrygdloven § 12-7 annet ledd. Inntektsmulighetene i et hvert arbeid som vedkommende nå kan utføre skal sammenlignes med de inntektsmulighetene som vedkommende hadde før sykdommen, skaden eller lytet oppstod. Ved vurderingen legges det vekt på alder, evner, utdanning, yrkesbakgrunn og arbeidsmuligheter. Les mer...

Uføretidspunkt

Tidspunktet da et medlem fikk sin inntektsevne/arbeidsevne varig nedsatt med minst halvparten er etter folketrygdloven § 12-10 uføretidspunktet. Det skal fastsettes nytt uføretidspunkt hvis det er til fordel for pensjonisten, dersom uføregraden blir endret fordi inntektsevnen/arbeidsevnen er blitt ytterligere nedsatt. Les mer...

Gradert uførepensjon

Dersom hele inntektsevnen/arbeidsevnen er tapt kan vedkommende få hel uførepensjon, jf. folketrygloven § 12-11 første ledd. I følge folketrygdloven § 12-11 annet ledd gis det gradert yteelse tilsvarende den inntektsevnen/arbeidsevnen som er tapt dersom vedkommende har tapt en del av sin inntektsevne/arbeidsevne. Uførepensjonen graderes med intervaller på 5 %. I følge lovforarbeidene Ot. prp. nr. 102 (2001-2002) punkt 7.2.2 er dette for å unngå uheldige terskelvirkninger. Les mer...

Revurdering av uføregraden

I følge folketrygdloven § 12-12 første ledd skal uføregraden revurderes dersom det skjer en vesentlig endring i forhold som har betydning for inntektsevnen/arbeidsevnen. Les mer...

Beregning av uførepensjon

Uførepensjon består av grunnpensjon, tilleggspensjon og/eller særtillegg, jf. folketrygdloven § 12-13 første ledd. Les mer...

Foreløpig uførepensjon

Når en person har satt frem krav om uførepensjon, kan det ytes en foreløpig pensjon i ventetiden, dersom det er sannsynlig at vedkommende vil få innvilget uførepensjon. Dette går fram av folketrygdloven § 12-16. Det ytes ikke foreløpig uførepensjon dersom vedkommende kan dekke utgiftene til livsopphold ved hjelp av andre inntekter. Foreløpig uførepensjon graderes og beregnes på samme måte som vanlig uførepensjon, bortsett fra at det ikke ytes særtillegg. Les mer...

Ny fremtidig uførestønad

Det er i forbindelse med den generelle pensjonsreformen nødvendig å tilpasse også uførepensjonen til denne reformen. Det er derfor i NOU 2007: 4 Ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre fremsatt forslag til en del endringer i uførepensjonen. Det er foreløpig ikke fremsatt konkrete forslag til lovendringer, dette er ventet fremsatt i løpet av 2010. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)