Om alderspensjon

Formålet med alderspensjon er i følge folketrygdloven § 19-1 å sikre inntekt til personer som har fylt 67 år. Les mer...

Alder, forutgående og fortsatt medlemskap

Forutgående medlemsskap – minste trygdetid Les mer...

Beregning av alderspensjon

Alderspensjonen består av grunnpensjon, tilleggspensjon og/eller særtillegg, jf. folketrygdloven § 19-5 første ledd. Les mer...

Minstepensjon

Minstepensjon er minste pensjonsytelse etter folketrygdloven for en pensjonist som har full trygdetid og mottar hel pensjon, jf. folketrygdloven § 3-4. Les mer...

Tilpasninger i alderspensjonen fra 1. januar 2011

Ny alderspensjon i folketrygden medfører endringer og tilpasninger av reglene om alderspensjon i folketrygdloven kapittel 19 fra og med 1. januar 2011. Les mer...

Ny alderspensjon

Formålet med ny alderspensjon er todelt. I tillegg til å sikre inntekt for personer i aldersommen, er formålet å legge til rette for en fleksibel og gradvis overgang fra arbeid til pensjon. Dette kommer fram av folketrygdloven § 20-1 første ledd. Les mer...

Sammensetningen av ny alderspensjon

Ny alderspensjon består av en inntektspensjon beregnet ut fra en opparbeidet pensjonsbeholdning, jf. folketrygdloven § 20-3. Det gis en garantipensjon til personer som gar opparbeidet seg liten eller ingen pensjonsbeholdning. Les mer...

Levealdersjustering og nøytralt uttak

Alderspensjonen skal levealdersjusteres, jf. folketrygdloven § 20-12 første ledd. Det vil si at den enkeltes pensjon justeres ved uttakstidspunktet for endringer i befolkningens levealder. Les mer...

Fleksibelt uttak fra 62 år

Etter folketrygdloven § 20-2 kan en person tidligst ta ut alderspensjon fra fylte 62 år. Visse vilkår må imidlertid være oppfylt ved uttak av alderspensjon før 67 år. Les mer...

Regulering

Pensjonsbeholdningen reguleres årlig i samsvar med lønnsveksten, jf. folketrygdloven § 20 18 første ledd. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)