Om arbeidsrett

Arbeidsretten er det regelverket som regulerer forholdene i arbeidslivet. Faget deles normalt inn i to deler. Den individuelle arbeidsretten behandler det rettslige forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Den annen del kalles den kollektive arbeidsretten, og tar for seg regelverket knyttet til avtaler mellom arbeidsgiverne eller arbeidsgivernes organisasjoner og på den annen side arbeidstakernes fagforeninger (tariffavtaler). Les mer...

Ansettelsesprosessen

Ansettelsesprosessen er underlagt en generell saklighetsnorm som gjelder i arbeidsretten. Ved utlysing av stilling er det krav til at innhentede opplysninger må være direkte relevante til stillingen og ikke i større grad være av privat karakter. De opplysninger som arbeidsgiver kan innhente er nedfelt i arbeidsmiljøloven § 13-4: Les mer...

Arbeidsavtalen

Arbeidsavtalen er en gjensidig kontrakt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, hvor førstnevnte stiller sin arbeidsytelse til disposisjon for sistnevnte. Til gjengjeld yter arbeidsgiver normalt et lønnsvederlag. Les mer...

Midlertidig ansettelse

Utgangspunktet er at en arbeidstaker skal ansettes fast. Midlertidig ansettelse er således et unntak fra dette utgangspunktet, og kan bare avtales i de tilfeller loven oppstiler i arbeidsmiljøloven § 14-9. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)