Arbeidsgivers plikter

Arbeidsgiver plikter etter arbeidsmiljøloven § 2-1 å sørge for at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven blir overholdt. Det er altså arbeidsgiver som er pliktsubjekt etter loven, hvilket er presisert i Ot. prp. nr. 49 (2004-2005) s. 89. Les mer...

Arbeidstakers plikter

Arbeidstakers arbeidsplikt Les mer...

Arbeidsgivers styringsrett

Arbeidsgivers styringsrett innebærer at denne har rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet. Styringsretten er ulovfestet, og bygger på en generell sedvane om at arbeidsgiver må kunne gi rimelige og nødvendige instrukser innenfor arbeidsforholdet, ettersom arbeidsavtalen ikke kan angi i detalj alt som ligger innenfor arbeidstakers plikter. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)