Arbeidsgiver plikter etter arbeidsmiljøloven § 2-1 å sørge for at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven blir overholdt. Det er altså arbeidsgiver som er pliktsubjekt etter loven, hvilket er presisert i Ot. prp. nr. 49 (2004-2005) s. 89.

For at arbeidsgiver skal oppfylle sine plikter etter loven kreves at vedkommende arbeidsgiver utfører systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid) på alle plan i virksomheten. Loven oppstiller en rekke krav til hva dette arbeidet skal bestå i; arbeidsgiver må blant annet fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet, kartlegge farer og vurdere risikoforhold i virksomheten, vurdere arbeidsmiljøet, iverksette rutiner for å tilfredsstille kravene til arbeidsmiljøet, iverksette rutiner for systematisk forebygging og oppfølging av sykefravær.

Internkontrollforskriften fastsetter nærmere regler for hvordan det systematiske HMS-arbeidet skal gjennomføres i henhold til forskrift om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid av 16. desember 1996. Etter denne forskriften skal arbeidsgiver foreta internkontroll, og denne skal være tilpasset virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i henhold til helse-, miljø-, og sikkerhetslovgivning. Forskriften nevner hvilke tiltak som må dokumenteres skriftlig.

Arbeidstaker plikter å medvirke til at HMS-arbeidet blir gjennomført, jf. arbeidsmiljøloven §§ 2-3, 6-1 fjerde ledd og 7-2 annet ledd. Her spiller verneombudet på arbeidsplassen en viktig rolle.

Ӥ 2-3. Arbeidstakers medvirkningsplikt

(1) Arbeidstaker skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Arbeidstaker skal delta i det organiserte verne- og miljøarbeidet i virksomheten og skal aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø.

(2) Arbeidstaker skal:

a) bruke påbudt verneutstyr, vise aktsomhet og ellers medvirke til å hindre ulykker og helseskader,

b) straks underrette arbeidsgiver og verneombudet og i nødvendig utstrekning andre arbeidstakere når arbeidstakeren blir oppmerksom på feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse, og vedkommende ikke selv kan rette på forholdet,

c) avbryte arbeidet dersom arbeidstaker mener at det ikke kan fortsette uten å medføre fare for liv eller helse,

d) sørge for at arbeidsgiver eller verneombudet blir underrettet så snart arbeidstaker blir kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen,

e) melde fra til arbeidsgiver dersom arbeidstaker blir skadet i arbeidet eller pådrar seg sykdom som arbeidstaker mener har sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsstedet,

f) medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner ved helt eller delvis fravær fra arbeidet på grunn av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende,

g) delta i dialogmøte etter innkalling fra arbeidsgiver, jf. § 4-6 fjerde ledd.

h) rette seg etter påbud fra Arbeidstilsynet.

(3) Arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere, skal påse at hensynet til sikkerhet og helse blir ivaretatt under planleggingen og utførelsen av de arbeidsoppgaver som hører under eget ansvarsområde”.

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)