Generelt om arbeidstid

Arbeidstid kan defineres som den tid arbeidstakeren står til disposisjon for arbeidsgiveren, jf. arbeidsmiljøloven § 10-1 første og annet ledd. Hva som menes med ”til disposisjon” er i rettspraksis beskrevet som at arbeidstakeren står til arbeidsgivers disposisjon for å utføre arbeidsoppgaver i henhold til arbeidsavtalen, jf. Rt. 2001 s. 418. Dette må selvsagt ikke tolkes helt bokstavelig. Den tid arbeidstaker bruker på å forflytte seg til andre rom, skifte arbeidsoppgaver mv. er likevel å regne som arbeidstid. Les mer...

Arbeidstidsordninger

Arbeidsmiljøloven stiller krav om at arbeidstidsordninger skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn, jf. arbeidsmiljøloven § 10-2 første ledd. Dette innebærer at arbeidsgiver må kartlegge og vurdere mulige risikofaktorer i virksomheten, og påse at disse er forsvarlige. Les mer...

Alminnelig arbeidstid

Hovedregelen er at den alminnelige arbeidstid ikke må overstige 9 timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av 7 dager, jf. arbeidsmiljøloven § 10-4 første ledd. Les mer...

Overtid og pålagt arbeid

Pålagt arbeid utover den alminnelige arbeidstid er etter arbeidsmiljøloven § 10-6 annet ledd å regne som overtidsarbeid. Les mer...

Arbeid natt og helg

Hovedregelen er at det skal være arbeidsfri fra kl. 18.00 dagen før en søn- eller helgedag og til kl. 22.00 dagen før neste virkedag. Les mer...

Unntak fra arbeidstidsreglene

For arbeidstakere i ledende eller særlig uavhengig stilling gjelder ikke de fleste av arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid. Reglene om forsvarlig arbeidstidsordning, samt rett til fritak for nattarbeid og arbeidstidsreduksjon av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner gjelder likevel. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)