Arbeidstid kan defineres som den tid arbeidstakeren står til disposisjon for arbeidsgiveren, jf. arbeidsmiljøloven § 10-1 første og annet ledd. Hva som menes med ”til disposisjon” er i rettspraksis beskrevet som at arbeidstakeren står til arbeidsgivers disposisjon for å utføre arbeidsoppgaver i henhold til arbeidsavtalen, jf. Rt. 2001 s. 418. Dette må selvsagt ikke tolkes helt bokstavelig. Den tid arbeidstaker bruker på å forflytte seg til andre rom, skifte arbeidsoppgaver mv. er likevel å regne som arbeidstid.

Tid arbeidstakeren bruker på å reise til og fra arbeidsplassen regnes på den annen side ikke som arbeidstid. Hva som regnes som arbeidstid har betydning for de forpliktelser arbeidstakeren har påtatt seg i ansettelsesforholdet, men også arbeidstakerens rettigheter når det gjelder lønn mv.

Det kan også ha betydning i forhold til hvorvidt arbeidsgiver kan bli erstatningsansvarlig etter det såkalte arbeidsgiveransvaret i erstatningsretten, dersom arbeidstakeren forvolder skade.

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)