Hovedregelen er at den alminnelige arbeidstid ikke må overstige 9 timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av 7 dager, jf. arbeidsmiljøloven § 10-4 første ledd.

Som arbeidstid regnes også såkalt passiv tjeneste, det vil si tid hvor arbeidstakeren må oppholde seg tilgjengelig for arbeidsgiver, men er fritatt fra arbeid bortsett fra kortvarige avbrytelser eller lignende. Et eksempel er passiv nattevakt på institusjoner og lignende.

For passivt arbeid kan Arbeidstilsynet samtykke i at det praktiseres en lengre alminnelig arbeidstid enn det som er hovedregelen. Denne arbeidstiden kan imidlertid ikke være lenger enn 13 timer i løpet av 24 timer og inntil 48 timer i løpet av syv dager, jf. arbeidsmiljøloven §10-4 annet ledd.

For enkelte yrkesgrupper er det fastsatt særskilte arbeidstidsbestemmelser. Dette gjelder arbeid på tidspunkt som kan være belastende på arbeidstakerne.

For det første gjelder det en alminnelig arbeidstid på 9 timer i løpet av 24 timer og 38 timer i løpet av 7 dager for døgnkontinuerlig skiftarbeid og sammenlignbart turnusarbeid, arbeid på to skift og sammenlignbart turnusarbeid som regelmessig drives på søn – og helgedager, arbeid som innebærer at den enkelte arbeidstaker må arbeide minst hver tredje søndag og arbeid som hovedsakelig drives om natten, jf. arbeidsmiljøloven § 10-4 fjerde ledd.

Med arbeid som hovedsakelig drives om natten siktes det til tilfeller hvor tre firedeler av arbeidstiden faller inn under nattetidspunktet som normalt er fra 21.00 til 06.00, jf. NOU 2004:5 s. 550 og arbeidsmiljøloven § 10-11.

For det annet gjelder det en alminnelig arbeidstid på 9 timer i løpet av 24 timer og 36 timer i løpet av 7 dager ved helkontinuerlig skiftarbeid og sammenlignbart turnusarbeid og arbeid under jord i gruve, tunneldrift og utsprengning av bergrom under jord, jf. arbeidsmiljøloven § 10-4 femte ledd.

Den alminnelige arbeidstid kan i dette tilfellet gjennomsnittsberegnes. Her nevnes blant annet at arbeidsmiljøloven § 10-5 første ledd, arbeidsmiljøloven § 10-5 annet ledd og arbeidsmiljøloven § 10-5 tredje ledd

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)