Pålagt arbeid utover den alminnelige arbeidstid er etter arbeidsmiljøloven § 10-6 annet ledd å regne som overtidsarbeid.

Dersom arbeidstakeren pålegges å arbeide utover avtalt arbeidstid, men innenfor den alminnelig arbeidstid, regnes dette som merarbeid. Arbeidsgiver kan etter arbeidsmiljøloven § 10-6 annet ledd pålegge sine ansatte å arbeide utover avtalt arbeidstid dersom det er et særlig og tidsavgrenset behov for det.

Loven angir ikke selv hva som ligger i disse kriteriene. Den tidligere arbeidsmiljøloven nevnte at det ville foreligge et særlig behov for overtidsarbeid når uforutsette hendinger eller forfall blant arbeidstakere har forstyrret eller truer med å forstyrre den jevne drift, jf. arbeidsmiljøloven av 1977 § 49 nr. 1 a.

Videre kan det overtidsarbeid være berettiget dersom det er nødvendig for å hindre at maskiner eller anlegg tar skade, jf. arbeidsmiljøloven av 1977 § 49 nr. 1 b. Det samme gjelder dersom det oppstår et uventet arbeidspress, jf. arbeidsmiljøloven av 1977 § 49 nr. 1 c.

Endelig nevnes at den tidligere arbeidsmiljøloven i arbeidsmiljøloven av 1977 § 49 nr. 1 d nevnte sesongsvingninger som en tilstrekkelig grunn til å kunne kreve at arbeidstakerne arbeider overtid. Disse situasjonene er eksempler på tilfeller som også vil berettige bruk av overtidsarbeid etter den någjeldende lov, jf. Ot. prp. nr. 49 (2004-2005) s. 551.

Dersom det er mulig skal arbeidsgiveren drøfte med de tillitsvalgte nødvendigheten av overtid før dette iverksettes. Dette er imidlertid ikke nødvendig ved svært kortvarig bruk av overtidsarbeid.

Forarbeidene nevner som eksempel at kassen ikke stemmer og arbeidstakeren får beskjed om å arbeide en halv time ekstra for å ordne dette, jf. Ot. prp. nr. 49 (2004-2005) s. 318.

Overtidsarbeidet må ikke overstige 10 timer i løpet av 7 dager, 25 timer i fire sammenhengende uker og 200 timer innenfor en periode på 52 uker, jf. arbeidsmiljøloven § 10-6 fjerde ledd.

For overtid skal det etter arbeidsmiljøloven § 10-6 ellevte ledd betales et tillegg på minst 40 % til den lønnen som arbeidstakeren har for tilsvarende arbeid i den alminnelige arbeidstid.

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)