For arbeidstakere i ledende eller særlig uavhengig stilling gjelder ikke de fleste av arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid. Reglene om forsvarlig arbeidstidsordning, samt rett til fritak for nattarbeid og arbeidstidsreduksjon av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner gjelder likevel.

En arbeidstaker vil kunne ha en ledende stilling dersom vedkommende har et større ansvar og i særlig grad kan treffe selvstendige avgjørelser, og selv vurdere og avgjøre behovet for egen arbeidsinnsats. Begrepet ledende stilling er nærmere angitt i blant annet arbeidsmiljøloven av 1977 § 41 og Ot. prp. nr. 41 (1975-1976) s. 59.

Videre gjelder det unntak for arbeidstakere som ikke nødvendigvis innehar en ledende stilling, men som har en særlig uavhengig stilling. Hvorvidt en stilling kan karakteriseres som særlig uavhengig beror på en konkret vurdering, og vil dermed kunne variere fra tilfelle til tilfelle selv om det gjelder samme stilling.

Eksempelvis har det vært mye diskutert om advokatfullmektiger har en særlig uavhengig stilling, og således kan pålegges overtidsarbeid uten kompensasjon. Om arbeidstakeren kan kontrollere egen arbeidstid og arbeidsoppgaver, vil være sentralt i vurderingen.

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)