Oppsigelse og avskjed

Saklig grunn

Saklighetskravet ved oppsigelse er det man juridisk kaller en rettslig standard. Dette innebærer at hva som anses som en saklig oppsigelse vil kunne utvikle seg i samsvar med tiden. Les mer...

Oppsigelse ved sykdom

Arbeidsmiljøloven gir arbeidstaker et særskilt vern i en begrenset sykdomsperiode. Det er ikke adgang til å si opp en arbeidstaker som er fraværende fra arbeidet på grunn av ulykke eller sykdom dersom oppsigelsen er begrunnet med sykefraværet, jf. arbeidsmiljøloven §15-7 første ledd. Vernet er begrenset til de første 12 måneder arbeidstaker er syk. Les mer...

Oppsigelse ved arbeidstakers forhold

Arbeidsgiver har adgang til å si opp arbeidstakeren dersom oppsigelsen er saklig begrunnet i forhold hos denne. Dette innebærer at arbeidstakeren på en eller annen måte gjennom sin atferd gir arbeidsgiver en saklig grunn til å si ham opp. Les mer...

Oppsigelse ved virksomhetens forhold

Hovedregelen er at oppsigelser som følge av rasjonaliseringstiltak eller driftsinnskrenkninger, vil være saklige, dersom det ikke er annet passende arbeid å tilby arbeidstakeren, jf. arbeidsmiljøloven § 15-7 annet og tredje ledd. Eksempler på rasjonaliseringstiltak er innføring av mer effektive hjelpemidler, forbedring av produksjonsanlegg mv. Driftsinnskrenkninger innebærer at man reduserer driften eller den økonomiske aktiviteten. Ved oppsigelser på grunn av rasjonalisering, innskrenkninger mv., må det i tillegg foretas en avveining mellom virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstaker, jf. arbeidsmiljøloven § 15-7 annet ledd annet punktum. Arbeidsgiver må påvise at bedriftens interesser i den løsning som er valgt, må tillegges større vekt enn de ulemper tiltaket medfører for den ansatte i følge Ot. prp. nr. 50 (1993-1994) s. 183. Les mer...

Nærmere om nedbemanning

Annen passende stilling – omplasseringsplikten Les mer...

Formkrav til oppsigelsen

Loven oppstiller et krav om at en oppsigelse fra arbeidsgiver må være skriftlig etter arbeidsmiljøloven § 15-4 første ledd. En oppsigelse fra arbeidstakeren kan derimot meddeles muntlig. Av bevismessige hensyn kan det imidlertid være hensiktsmessig at denne også gis skriftlig. Les mer...

Drøftelsesplikt

Som utgangspunkt må arbeidsgiver før han fatter beslutning om oppsigelse, drøfte spørsmålet med arbeidstaker og arbeidstakers tillitsvalgte. Dette gjelder bare så langt det er praktisk mulig. Les mer...

Krav om å stå i stillingen

Ved en tvist om en oppsigelses gyldighet er hovedregelen at arbeidstaker har rett til å fortsette i stillingen, jf. arbeidsmiljøloven § 15-11. Denne retten sikrer kontinuitet i arbeidsforholdet og gjør det mulig for arbeidstaker å fastholde stillingen dersom oppsigelsen senere blir kjent ugyldig, jf. Ot. prp. nr. 24 (2005-2006) s. 12. Les mer...

Masseoppsigelser

Dersom arbeidsgiver skal foreta masseoppsigelser i virksomheten, inntrer særlige regler. Med masseoppsigelser mener loven oppsigelser som foretas overfor minst 10 arbeidstakere innenfor et tidsrom på 30 dager, uten at oppsigelsene er begrunnet i de enkelte arbeidstakeres forhold, jf. arbeidsmiljøloven § 15-2 første ledd. Les mer...

Virkningen av usaklig oppsigelse

Finner retten at en oppsigelse er usaklig etter lovens regler, skal den kjenne oppsigelsen ugyldig, men bare såfremt arbeidstaker har nedlagt påstand om dette, jf. arbeidsmiljøloven § 15-12 første ledd. Dette innebærer at det fra arbeidstakers side må nedlegges særskilt påstand om dette under søksmålet. Les mer...

Beregning av økonomisk tap

Etter loven skal erstatningen fastsettes til det beløp som retten finner rimelig under hensyn til det økonomiske tap, arbeidsgivers og arbeidstakers forhold og omstendighetene for øvrig, jf. arbeidsmiljøloven § 15-12 annet ledd annet punktum. Les mer...

Søksmålsfrist

Loven opererer med frister for å kunne reise søksmål. Ved tvist om oppsigelse, avskjed, brudd på lovens regler om fortrinnsrett eller om det har foreligger ulovlig midlertidig ansettelse, innleie eller suspensjon gjelder det en søksmålsfrist på åtte uker etter arbeidsmiljøloven § 17-4 første ledd. Dersom arbeidstakeren bare krever erstatning er fristen seks måneder. Les mer...

Oppsigelse fra arbeidstaker

En arbeidstaker har en alminnelig adgang til å si opp sin stilling. Det følger ikke her et saklighetskrav slik som ved oppsigelse fra arbeidsgivers side. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)