En arbeidstaker har en alminnelig adgang til å si opp sin stilling. Det følger ikke her et saklighetskrav slik som ved oppsigelse fra arbeidsgivers side.

Oppsigelse fra arbeidstaker må i utgangspunktet være skriftlig, jf. arbeidsmiljøloven § 15-4 første ledd. En muntlig oppsigelse vil likevel være gyldig og bindende for arbeidsgiver. Av bevismessige hensyn er det likevel lurt å levere en skriftlig oppsigelse.

En oppsigelse fra arbeidstaker er i utgangspunktet bindende for denne når den er avgitt. Det kan imidlertid tenkes at oppsigelsen kan kalles tilbake etter den såkalte re-integra-regelen i avtaleloven § 39 annet punktum. Denne regelen oppstiller tre vilkår for at oppsigelsen skal kunne trekkes tilbake. For det første må det foreligge særlige grunner. Dernest må tilbakekallet ha kommet innen rimelig tid.

Endelig er det et vilkår at arbeidsgiver ikke ennå har innrettet seg etter oppsigelsen. Alle disse vilkårene er kumulative, det vil si at de alle må være oppfylt for at oppsigelsen skal kunne kalles tilbake.

Videre kan det tenkes at en oppsigelse er ugyldig dersom den for eksempel er avgitt under sterkt press, der avtaleloven § 36 kan tenkes å komme til anvendelse. En oppsigelse kan også tenkes å være ugyldig etter andre avtalerettslige regler for eksempel på grunn av grov tvang, tvang, svik eller lignende. Dette er imidlertid mindre praktiske tilfeller.

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)