Loven oppstiller et krav om at en oppsigelse fra arbeidsgiver må være skriftlig etter arbeidsmiljøloven § 15-4 første ledd. En oppsigelse fra arbeidstakeren kan derimot meddeles muntlig. Av bevismessige hensyn kan det imidlertid være hensiktsmessig at denne også gis skriftlig.

Oppsigelsen fra arbeidsgiver skal leveres til arbeidstaker personlig eller sendes i rekommandert brev til arbeidstakers oppgitte adresse. Oppsigelsen anses for å ha funnet sted når den er kommet frem til arbeidstaker.

Loven oppstiller visse krav til innholdet av oppsigelsen. Arbeidsgiver må i denne for det første opplyse om arbeidstakers rett til å kreve forhandlinger og reise søksmål. Videre må det opplyses om arbeidstakers rett til å fortsette i stillingen ved tvist. Det må også opplyses om de søksmålsfrister mv. som gjelder. Endelig må arbeidsgiver opplyse om hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt ved eventuell tvist.

For det tilfelle at oppsigelsen er begrunnet i virksomhetens forhold, må arbeidsgiver i tillegg opplyse om arbeidstakerens fortrinnsretten til ny stilling.

Det er viktig at arbeidsgiver overholder disse formkravene. Hvis dette ikke er tilfellet vil oppsigelsen normalt regnes som ugyldig, forutsatt at arbeidstakeren har gått til søksmål innen 4 måneder etter at oppsigelsen fant sted.

Dersom det foreligger særlige omstendigheter som gjør det åpenbart urimelig, kan oppsigelsen likevel regnes som gyldig etter arbeidsmiljøloven § 15-5.

Ugyldighet innebærer at det ikke er skjedd en lovlig oppsigelse, og at arbeidsforholdet fortsetter. Videre kan arbeidstakeren kreve erstatning. Slik erstatning kan også være erstatning utover rent lønnstap, jf. Ot. prp. nr. 50 (1993-1994) 188-190.

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)