Som utgangspunkt må arbeidsgiver før han fatter beslutning om oppsigelse, drøfte spørsmålet med arbeidstaker og arbeidstakers tillitsvalgte. Dette gjelder bare så langt det er praktisk mulig.

Det kan etter omstendighetene tenkes å være tilfelle i situasjoner med masseoppsigelser. I så fall må hensynet bak drøftelsesreglene ivaretas på annen måte.

Videre kan drøftelse unnlates dersom arbeidstakeren selv ikke ønsker det. Brudd på drøftelsesplikten medfører ikke at oppsigelsen blir ugyldig, som nevnt i Ot. prp. nr. 71 (1991-1992) s. 12. Men manglende drøftelse kan være et moment i vurderingen om en oppsigelse er saklig, jf. dom i Frostating lagmannsrett LF 2003 s. 21015.

En arbeidstaker som blant annet vil gjøre gjeldende at en oppsigelse eller avskjed er ulovlig kan kreve forhandlinger med arbeidsgiver etter arbeidsmiljøloven § 17-3. Dette må arbeidstakeren skriftlig underrette arbeidsgiver om innen to uker fra oppsigelsen eller avskjed fant sted. Dersom arbeidsgiver nekter å gå med på forhandlinger, vil fristen for å reise søksmål forskyves jf. arbeidsmiljøloven § 17-4 annet ledd.

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)