Dersom arbeidsgiver skal foreta masseoppsigelser i virksomheten, inntrer særlige regler. Med masseoppsigelser mener loven oppsigelser som foretas overfor minst 10 arbeidstakere innenfor et tidsrom på 30 dager, uten at oppsigelsene er begrunnet i de enkelte arbeidstakeres forhold, jf. arbeidsmiljøloven § 15-2 første ledd.

Såfremt minst 5 arbeidstakere sies opp, skal andre former for opphør av arbeidskontrakter som ikke er begrunnet i de enkelte arbeidstakeres forhold, tas med i beregningen. Den sistnevnte regel er ment å hindre at arbeidsgiver omgår reglene om masseoppsigelser ved å opphøre arbeidsforholdet med arbeidstakerne mot vederlaget som nevnt i Ot. prp. nr. 78 (1993-1994) s. 19.

Ved masseoppsigelser må arbeidsgiver så tidlig som mulig innlede drøftelser med arbeidstakernes tillitsvalgte med sikte på å komme frem til en avtale for å unngå masseoppsigelser eller for å redusere antall oppsagte. Loven bestemmer altså bare at drøftelsene må innledes så tidlig som mulig - den sier ikke noe nærmere om når. Det er imidlertid en forutsetning at drøftelsene innledes allerede på det tidspunkt hvor arbeidsgiver starter planleggingen om oppsigelsene.

Kan ikke oppsigelser unngås, må arbeidsgiver søkte å redusere de uheldige sidene ved oppsigelsene. Drøftelsene skal omfatte mulige sosiale tiltak med sikte på blant annet støtte til omplassering eller omskolering av de oppsagte, jf. arbeidsmiljøloven § 15-2 annet ledd.

Forsømmelse av drøftelsesplikten fører ikke automatisk til at oppsigelsene blir ugyldig, men det er et moment som vil telle med ved vurderingen om oppsigelsene er saklige.

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)