Finner retten at en oppsigelse er usaklig etter lovens regler, skal den kjenne oppsigelsen ugyldig, men bare såfremt arbeidstaker har nedlagt påstand om dette, jf. arbeidsmiljøloven § 15-12 første ledd. Dette innebærer at det fra arbeidstakers side må nedlegges særskilt påstand om dette under søksmålet.

Som tidligere nevnt vil en oppsigelse som ikke oppfyller formkravene også som regel medføre ugyldighet.

Dersom oppsigelsen kjennes ugyldig er hovedregelen at arbeidstakeren skal fortsette i stillingen eller gjeninntre dersom denne har fratrådt. I Ot. prp nr. 41 (1975-76) s. 75 ble det referert til den tidligere bestemmelsene i aml. 1977 og uttalt at virkningen av at oppsigelsen er ugyldig er at ”arbeidstakeren fortsetter i stillingen”.

I enkelte situasjoner vil det være en uheldig løsning om oppsigelsen skal kjennes ugyldig med den virkning at arbeidstakeren fortsetter i stillingen. Derfor fastsetter loven at retten i særlige tilfeller, etter påstand fra arbeidsgiver, kan bestemme at arbeidsforholdet skal opphøre dersom retten etter en avveining av partene interesser finner at det vil være åpenbart urimelig at arbeidsforholdet fortsetter. Denne regelen er å regne som en snever en unntaksregel, og ordlyden tilsier at det skal meget til før retten kan treffe en slik avgjørelse.

At forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver er blitt dårlig vil ofte være tilfeller ved slike tvister, og en slik situasjon vil som regel ikke gi grunnlag for å kreve at arbeidstakeren skal fratre i henhold til forarbeidene i Ot. prp. nr. 41 (1975-1976) s. 75.

En annen konsekvens av at en oppsigelse er usaklig, er at arbeidstaker kan kreve erstatning etter arbeidsmiljøloven § 15-12 annet ledd. Det samme gjelder ved en urettmessig avskjed og i tilfeller hvor det foreligger en oppsigelse som ikke oppfyller formkravene. Det er ikke et vilkår for erstatning at det foreligger skyld fra arbeidsgivers side.

Videre er arbeidstaker ikke bare henvist til å kreve erstatning for sitt økonomiske tap, men kan også kreve erstatning for ikke-økonomisk tap/oppreisning.

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)