Loven opererer med frister for å kunne reise søksmål. Ved tvist om oppsigelse, avskjed, brudd på lovens regler om fortrinnsrett eller om det har foreligger ulovlig midlertidig ansettelse, innleie eller suspensjon gjelder det en søksmålsfrist på åtte uker etter arbeidsmiljøloven § 17-4 første ledd. Dersom arbeidstakeren bare krever erstatning er fristen seks måneder.

Utgangspunktet for beregningen av søksmålsfristene er tidspunktet for forhandlingenes avslutning. Dersom det ikke er krevet forhandlinger eller slike er gjennomført, regnes søksmålsfristen fra tidspunktet som gjelder ved beregningen av fristen til å kreve forhandlinger, jf. arbeidsmiljøloven § 17-3 annet ledd. Av Høyesterett er det lagt til grunn at i tilfeller hvor den ene av partene har krevet forhandlinger, og den annen har avslått, må søksmålsfristen regnes fra det tidspunkt det ble klart at forhandlinger ikke ville finne sted, jf. Rt. 2003 s. 385.

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)