Lønnens forfallsdag

Det normale er at lønn forfaller etterskuddsvis. Partene kan imidlertid avtale annet. Med mindre annet er avtalt, skal lønn utbetales minst to ganger i måneden.

Lønnstrekk

Arbeidsgiver står ikke fritt til å foreta fradrag (trekk) i lønnen til arbeidstaker.

Arbeidsmiljøloven regulerer hvilke tilfeller arbeidsgiver kan foreta slikt trekk, jf. arbeidsmiljøloven § 14-15 annet ledd. Dette er for det første når det foreligger hjemmel i lov, slik som eksempelvis er tilfelle for inndrivelse av forfalte underholdsbidrag etter lov 9. desember 1955 nr. 5 om innkreving av underholdsbidrag mv. § 8.

Videre kan arbeidsgiver foreta lønnstrekk dersom dette på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale, eksempelvis i arbeidsavtalen. Adgangen kan også være hjemlet i tariffavtale som partene er bundet av. I sistnevnte tilfelle kan arbeidsgiver i tillegg foreta trekk for fagforeningskontingent mv.

På nærmere vilkår kan arbeidsgiver foreta trekk i lønnen for erstatning for skade eller tap som arbeidstakeren har påført virksomheten. Arbeidsgivers adgang til å kreve tilbake for mye utbetalt lønn

Dersom arbeidsgiver ved en feil har utbetalt for meget lønn, oppstår spørsmålet om arbeidstaker er forpliktet til å betale tilbake dette beløpet. Dette spørsmålet er således annerledes enn det som er behandlet ovenfor hvor spørsmålet dreier seg om arbeidsgivers adgang til å foreta trekk i lønn. Spørsmålet er ikke regulert i arbeidsmiljøloven, men følger av teori og praksis. I slike tilfeller, som forutsetter god tro hos arbeidstakeren, må det ved vurderingen blant annet legges vekt på hvor lang tid det er gått og om arbeidstaker har innrettet seg etter betalingen. Videre har det betydning hvem som har begått feilen.

Lønnskrav ved arbeidsgivers konkurs

Ansatte har fortrinnsrett i arbeidsgivers konkursbo for ikke utbetalt lønn eller annet arbeidsvederlag etter dekningsloven § 9-3. Dette gjelder imidlertid ikke for arbeidstakere som har vært daglig leder, styremedlemmer eller som har hatt eierandel på minst 20 %. Styremedlemmer som har vært arbeidstakernes representanter er likevel omfattet av fortrinnsretten.

Staten innestår for lønnskravene i den grad det ikke er dekning for dem i konkursboet til arbeidsgiver. Kravene dekkes i den grad de har fortrinnsrett etter dekningsloven kapittel 9, men garantien er imidlertid i det enkelte tilfelle begrenset til et beløp som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp, jf. lov 14. desember 1973 nr. 63 om statsgaranti ved konkurs mv. § 1.

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)