Avkorting av arv

Avkorting av arv er en reduksjon av en livsarvings arv som skal utjevne tidligere forskudd på arv eller gave av en viss størrelse (monaleg gåve). For å kunne avkorte må det foreligge ”monaleg gåve”. Formålet med avkorting er at alle livsarvinger skal få lik arv, så langt det er i samsvar med arvelaters intensjoner. Avkorting forutsetter således at en livsarving har fått mer i gave eller forskudd på arv enn de andre livsarvingene. Avkortingsreglene kan ikke benyttes til å redusere pliktdelsarven etter arveloven § 29, slik at hvis de andre livsarvingene har fått like mye, skal det ikke avkortes. Hvis det bare er en livsarving, vil ikke avkortingsreglene komme til anvendelse. Les mer...

Nærmere om avkorting av arv

Det skal ikke avkortes, hvis ikke forskuddet på av eller gaven ikke er av en betydelig størrelse. Arveloven § 38 bruker uttrykket ”monaleg gåve”. Hva som vil være en ”monaleg gåve” vil bero på en skjønnsmessig vurdering ut fra gavens verdi sett opp mot arvelaters formue på givertidspunktet. Det er således klart at en gave på noen hundretusen ikke behøver å være en monaleg gåve, dersom arvelater er svært rik, jf. Ot.prp.nr.36 (1968-1969) s. 166: Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)