Sammensatt skifte

Lengstlevende kan ved førstavdøde ektefelles død dersom lengstlevende vil skifte, foreta et såkalt sammensatt skifte, der man først foretar en deling av ektefellenes formuer etter ekteskapslovens regler i kap. 12, og så fordeler arv i henhold til det førstavdøde sitter igjen med etter skifte av felleseiet. Man må da foreta en etappevis fordeling mellom ektefellene etter ekteskapsloven og deretter en fordeling av arven etter avdøde i henhold til arvelovens regler, der lengstlevende ektefelle også har krav på ektefellearv etter arveloven § 6. Les mer...

Nærmere om sammensatt skifte

En gjennomgang av sammensatt skifte er gitt i NOU 2007: 16 pkt. 13.2.1: Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)