Om avtalerett

Om avtalerett

Prinsipper i avtaleretten

Prinsipper i avtaleretten, Prinsippet om at avtaler skal holdes, Prinsippet om avtalefrihet, Ulike inngrep i avtalefriheten, Løfteprinsippet, Prinsippet om formfrihet, Prinsippet om berettiget forventning/lojalitetsplikt

Når er en avtale inngått?

Avtaleinngåelse, Tilbud (løfte), Betingede løfter, Aksept av tilbud, Akseptfristens lengde, Forsinket aksept, avslag og uoverensstemmelse, Når er en aksept kommet frem?

Dispositive utsagn

Typer dispositive utsagn, Når er utsagnene dispositive?, Eksempler på hva som ikke er dispositivt, Eksempler på hva som er dispositivt, Avtaler som gror frem etter hvert

Avtaleinngåelse utenfor avtalelovens kap. I

Avtalelovens plassering og virkeområde, Unntak fra avtalelovens system, Dereliksjon og passivitet

Standardvilkår

Vedtakelse av standardvilkår, Standardvilkår i både tilbud og aksept, Fortolkning og sensur av standardvilkår

Avtale etter fullmakt

Fullmaktslæren, Binding gjennom fullmakt, Oppdragsfullmakt , Frasagnsfullmakt, Stillingsfullmakt, Andre typer fullmaktsforhold, Overskridelse av fullmakt, Krav om legitimasjon og aktsom god tro

Tolking

Avtaletolking, Tolking i vid og snever forstand, Systeminnrettet og kontekstuell fortolkning, Tolkingsmomenter ved avtalesituasjonen, Partenes forutsetninger og innbyrdes forhold, Harmonisering i samsvar med annen rett, Teknikker ved uklarhet og motstrid, Utfylling

Ugyldige avtaler

Ugyldighet

Tilblivelsesmangler

Om tilblivelsesmangler, Tvang, Feilskrift og forvansking, Ugyldighet ved svik under avtaleinngåelsen, Avtale avgitt på skrømt

Habilitetsmangler

Om habilitetsmangler, Umyndige, Om umyndiggjøring, Utnyttelse av sinnssykdom

Avtaler i strid med redelighet og god tro § 33

Avtaleloven § 33

Innholdsmangler (avtalesensur)

Avtalesensur etter avtaleloven § 36, Avtalesensur gjennom tolking

Lempingsregelen avtaleloven § 36

Avtaleloven § 36 , Rimelighetsvurderingen, Avtalesensur ved avtaleslutningen

Avtaleloven § 36 og etterfølgende forhold

Avtalerevisjon, Avtalerevisjon ved justering av vederlag

Læren om bristende forutsetninger

Læren om bristende forutsetninger

Tilbakekall av løfter

Re integra tilbakekall

Erstatning

Erstatning, Årsakssammenheng

Lenker

Lenker

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)