Avtalelovens plassering og virkeområde

Avtaleretten er en del av formuesretten, som igjen er en del av privatretten. Avtaleloven “gjælder bare paa formuerettens omraade” etter avtaleloven § 41. På formuerettens område gjelder imidlertid avtaleloven ved alle typer avtaler, hvor ikke annet er avtalt eller lovbestemt. Les mer...

Unntak fra avtalelovens system

Avtalelovens regler om avtaleslutning i kap. 1 kan etter avtaleloven § 1 fravikes ved avtale eller gjennom handelspraksis eller sedvane: Les mer...

Dereliksjon og passivitet

Dereliksjon Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)